Град Шабац

Уверење о способности за брак


Назив услуге

Уверење о способности за брак

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за општу управу - Одсек за управу и грађанска стања - Матична служба

Правни основ

Породични закон 
Закон о општем управном поступку

Опис

Уверење о способности ступања у брак издаје се лицу, које је уписано у матичну евиденцију рођених града Шапца, као доказ да не постоје сметње за закључење брака, ради склапања брака или у друге сврхе.

Где и како

Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању може се поднети  надлежном органу управе:
- лично, предајом захтева на Јединственом шалтеру Градскe управе града Шапца, сала 1,
- поштом, на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.

Прилози који су неопходни органу за одлучивање: 
- Лична карта или путна исправа
- Извод из матичне књиге рођених за лице са којим се закључује брак
- Доказ о уплати такси..
За лица страног држављанства, захтева се извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу.
Потписом на захтеву, подносилац потврђује да не постоје брачне сметње за закључење брака сходно одредбама Породичног закона (Сл. гласник Р Србије 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015).

Документе неопходне за поступање органа, за подносиоца без накнаде, прибавља по службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку.

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити доказе о уплати.

1. Таксу од 1.190,00 динара, уплатити на жиро  рачун број 840-742221843-57 са моделом и позивом на број 97 92-099, сврха дознаке РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА, прималац Буџет Републике Србије;


За захтев и информације e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org

Ближе информације могу се добити и на телефон 015/364-110.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Лична карта
- Извод из МКР за будућег супружника на међународном обрасцу
- Доказ да су супружници поднели захтев иностраном органу за склапање брака
- Решење надлежног органа
- Доказ о плаћеној такси

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из МКР 
- Решења НО ако се поступак водио на основу члана 30. Закона о општем управном поступку

Оригинални обрасциКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете