Град Шабац

Накнадни упис у матичну књигу рођених


Назив услуге

Накнадни упис у матичну књигу рођених

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за општу управу - Одсек за управу и грађанска стања - Сарадник за управу и грађанска стања

Правни основ

Закон о матичним књигама
Закон о општем управном поступку 

Опис

Накнадни упис у матичну књигу рођених је поступак којим се у матичну књигу рођених уписује чињеница рођења , уколико иста није била уписана у МКР у прописаном законском року.

Где и како

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених може се поднети  надлежном органу управе:

- лично, предајом захтева на Јединственом шалтеру Градскe управе града Шапца, сала 1,
- поштом, на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.

Документе неопходне за поступање органа,осим личних докумената, за подносиоца без накнаде, прибавља по службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку.

Поступак накнадног уписа у матичну књигу рођених ослобођен је плаћања републичке административне таксе и локалне административне таксе.

Ближе информације могу се добити и на телефон 015/364-112 и 015/364-124 или на e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Пресуду о разводу брака, ако је брак престао разводом
- Јавна исправа из које се поуздано могу утврдити лични подаци странке (стара лична карта, војна књижица, сведочанство, диплома, здравствена књижица и др.)

Прибавља орган по службеној дужности:

- Уверење о држављанству, уколико држављанство није уписано у матичну књигу рођених
- Извод из матичне књиге венчаних, ако је подносилац захтева закључио брак
- Извод из матичне књиге умрлих за брачног друга, ако је брак престао смрћу брачног друга
- Извод из матичне књиге рођених и венчаних за родитеље

Саслушање странака и друга документа (по потреби)Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете