Град Шабац

Накнадни упис у матичну књигу умрлих


Назив услуге

Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за општу управу - Одсек за управу и грађанска стања - Сарадник за управу и грађанска стања

Правни основ

Закон о матичним књигама
Закон о општем управном поступку

Опис

Накнадни упис у матичну књигу умрлих је поступак којим се у матичну књигу умрлих уписује чињеница смрти уколико иста није била уписана у законском року од 30 дана, од дана смрти лица.

Где и како

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих може се поднети надлежном органу управе:
- лично, предајом захтева на Јединственом шалтеру Градскe управе града Шапца, сала 1,
- поштом, на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.

Прилози неопходни за поступање органа:

- Потврда о смрти коју за лица умрла у здравственој установи – издаје здравствена установа а за лица умрла кући – Служба хитне помоћи (лекар мртвозорник) (доставља подносилац);
- Лична карта умрлог лица (фотокопија за Орган).

Документе неопходне за поступање органа, за подносиоца без накнаде, прибавља по службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку.

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити доказе о уплати.

1. Таксу од 800,00 динара, уплатити на жиро  рачун број 840-742221843-57 са моделом и позивом на број 97 92-099, сврха дознаке Републичка административна такса, прималац Буџет Републике Србије


За захтев и информације e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org

Ближе информације могу се добити и на телефон 015/364-124.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Лична карта умрлог лица (фотокопија за Орган)
- Потврда о смрти коју за лица умрла у здравственој установи – издаје здравствена установа а за лица умрла кући – Служба хитне помоћи (лекар мртвозорник)
- Писмено на основу кога се врши накнадни упис (судска пресуда)
- Доказ о уплаћеној реп. админ. такси и накнади

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених и венчаних и уверење о држављанству за преминуло лицеКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете