Град Шабац

Основни упис у матичну књигу лица рођених у иностранству која пореклом стичу држављанство Републике Србије


Назив услуге

Основни упис у матичну књигу лица рођених у иностранству која пореклом стичу држављанство Републике Србије

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за општу управу - Одсек за управу и грађанска стања - Матичар

Правни основ

Закон о матичним књигама
Закон о општем управном поступку

Опис

Основни упис у матичну књигу лица рођених у иностранству која пореклом стичу држављанство Р . Србије је поступак којим се омогућава лицима рођеним у иностранству, а чији су један или оба родитеља држављани Републике Србије, да се до навршене 23. године живота упишу у матичну књигу рођених и тиме стекну држављанство Републике Србије без посебног решења МУП Р Србије.
Поступак се покреће по захтеву странке

Где и како

Захтев за основни упис у матичну књигу лица рођених у иностранству која пореклом стичу држављанство Републике Србије може се поднети  надлежном органу управе:

- лично, предајом захтева на Јединственом шалтеру Градскe управе града Шапца, сала 1,
- поштом, на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.

Документе неопходне за поступање органа, за подносиоца без накнаде, прибавља по службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку. 

Ближе информације могу се добити на телефон 015/364-110 и 015/364-124 или на e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Извод из матичне књиге рођених/венчаних/умрлих иностраног органа издата на интернационалном обрасцу или на обрасцу земље порекла, легализован у складу са прописма Републике Србије, преведен од стране овлашћеног тумача
- Фотокопија личне карте или путне исправе

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених и венчаних за родитеље, код уписа у матичну књигу рођенихКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете