Град Шабац


Назив услуге

Промена личног имена

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за општу управу - Одсек за управу и грађанска стања - Сарадник за управу и грађанска стања

Правни основ

Породични закон
Закон о општем управном поступку
Закон о матичним књигама
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига

Опис

Промена личног имена јесте поступак којим се сваком пословно способном лицу са навршених 15 година, уз испуњеност законских услова и без сметњи за промену, омогућава да изврши промену имена или презимена или и имена и презимена.

Где и како

Захтев за промену личног имена може се поднети  надлежном органу управе:
- лично, предајом захтева на Јединственом шалтеру Градскe управе града Шапца, сала 1,
- поштом, на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.

Прилози који су неопходни за поступање органа:
- Фотокопија важеће личне картe или путне исправе
- Извод из матичне књиге рођених
- Одељења локалне пореске администрације Градске управе града Шапца да подносилац захтева редовно извршава пореке обавезе, односно да није регистрован као порески обвезник 
- Уверење да лице није под истрагом  и да није подигнута оптужница
- Уверење да лице није осуђивано
Документе неопходне за поступање органа, за подносиоца без накнаде, прибавља по службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку.
Право на промену личног имена нема: 1. лице против кога се води кривични поступак за дело за које се гони по службеној дужности; 2. лице које је осуђено за кривично дело за које се гони по службеној дужности док казна није извршена односно док трају правне последице осуде; 3. лице које променом личног имена намерава да избегне неку своју обавезу; 4. лице које намерава да промени име у погрдно име, име којим се вређа морал или име које је у супротности са обичајима и схватањима средине.

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити доказе о уплати.
1.Доказ о уплаћеној Републичкој административној такси у износ: 800,00 дин.
на рачун примаоца  840-742221843-57,  бр.модела 97,  позив на број 97 92-099
Сврха: уплата републичке административне таксе, прималац: буџет Републике  Србије


За захтев и информације e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org

Ближе информације могу се добити и на телефон 015/364-124.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Лична карта 
- Пресуда о разводу брака
- Доказ о уплати републичке административне таксе

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених подносиоца захтева
- Извод из матичне књиге венчаних
- Уверење о држављанству (ако држављанство није уписано у МКР)
- Изводи из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева
- Уверење по члану 282. Породичног закона
- Уверење да није подигнута оптужница/ не води се истрага
- Уверење да лице није осуђено за кривично дело које се гони по службеној дужности док казна није извршена, односно док трају правне последице осуде
- Уверење о измиреним пореским обавезама
- Извод из матичне књиге рођених за децу
- Уверење о пребивалишту за подносиоца захтева и децуГрад Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете