Град Шабац

Промена презимена малолетном детету


Назив услуге

Промена презимена малолетном детету

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за општу управу - Одсек за управу и грађанска стања - Сарадник за управу и грађанска стања

Правни основ

Породични закон
Закон о општем управном поступку
Закон о матичним књигама
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига

Опис

Промена презимена малолетном детету јесте поступак којим се мал. детету на захтев родитеља одобрава промена презимена, из разлога чињенице признања очинства или материнства, односно оспоравања очинства или материнства.

Где и како

Захтев за промену презимена малолетном детету може се поднети надлежном органу управе:
- лично, предајом захтева на шалтеру Матичне службе, Градскe управе града Шапца, сала 2,
- поштом, на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.

Прилози који су неопходни за поступање органа:
- Извод из матичне књиге рођених за малолетно лице
- Личне карте родитеља на увид (копије личних карата остају Органу)
- Фотокопија записника о признању одн. пресуде о признању или оспоравању очинства одн. материнства (доставља подносилац захтева)
- Присуство оба родитеља код Органа ради сачињавања записника о сагласности родитеља за промену презимена малолетном лицу
- Присуство малолетног лица (присуство малолетног лица обавезно је само уколико је малолетно лице старије од 10 година, ради потписивања изјаве о сагласности за промену презимена)

Документе неопходне за поступање органа, за подносиоца без накнаде, прибавља по службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку.

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити доказе о уплати.
1.Доказ о уплаћеној Републичкој административној такси, у износу од: 800,00 дин.
на рачун примаоца  840-742221843-57,  бр.модела 97,  позив на број 97 92-099
Сврха: уплата републичке административне таксе, прималац: буџет Републике  Србије

За захтев и информације e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org

Ближе информације могу се добити и на телефон 015/364-124.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Лична карта или пасош родитеља на увид
- Фотокопија записника о признању одн. пресуде о признању или оспоравању очинства одн. материнства
- Доказ о уплаћеној реп. административној такси

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених за малолетно лице
- Извод из матичне књиге рођених за родитељеКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете