Град Шабац

Промена презимена супружника


Назив услуге

Промена презимена супружника

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за општу управу - Одсек за управу и грађанска стања - Матична служба - Матичар

Правни основ

Породични закон
Закон о општем управном поступку
Закон о матичним књигама
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига

Опис

Промена презимена супружника јесте поступак који се покреће по захтеву лица чији је брак престао разводом и којим, у законском року од 60 дана престанка брака, захтева враћање на своје презиме које је имао пре закључења брака.

Где и како

Захтев за промену презимена супружника може се поднети надлежном органу управе:

- лично, предајом захтева у Матичној служби Градскe управе града Шапца, сала 2.

НАПОМЕНА: за промену презимена неопходно је да пресуда о разводу брака буде спроведена кроз наведене матичне књиге. Након предаје захтева, подносилац је обавезан да потпише записник о промени презимена у Матичној служби.

Документе неопходне за поступање органа, за подносиоца без накнаде, прибавља по службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку.

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити доказе о уплати.
Доказ о уплаћеној Републичкој административној такси у износ: 320,00 дин.
на рачун примаоца  840-742221843-57,  бр.модела 97,  позив на број 97 92-099
Сврха: уплата републичке административне таксе, прималац: буџет Републике  Србије

Ближе информације могу се добити на телефон 015/364-111 или на e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org

Потребна документација за остваривање права


Подноси странка:

- Лична карта или путна исправа (на увид)
- Правноснажна пресуда о разводу брака
- Доказ о уплати реп. административне таксе

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених, са уписаном забележбом о разводу бракаКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете