Град Шабац

Разгледање и преписивање списа предмета


Назив услуге

Разгледање и преписивање списа предмета

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за општу управу - Одсек за управу и грађанска стања - Писарница

Правни основ

Закон о општем управном поступку
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе

Опис

Разгледање и преписивање списа предмета је поступак којим се странци, која има оправдан правни интерес, омогућава увид и издавање преписа списа предмета.

Где и како

Захтев за разгледање и преписивање списа предмета може се поднети  надлежном органу управе:
- лично, предајом захтева на Јединственом шалтеру Градскe управе града Шапца, сала 1,
- поштом, на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.

Републичка административна такса за преписивање списа предмета износи 740,00 динара (за препис списа предмета у повереним пословима које обавља град Шабац), а локална административна такса износи 350,00 динара (за препис списа предмета у изворним пословима које обавља град Шабац ).

Републичка административна такса за разгледање списа предмета износи 370,00 динара за започети сат (за разгледање списа предмета у повереним пословима које обавља град Шабац), а локална административна такса износи 300,00 динара за започети сат (за разгледање списа предмета у изворним пословима које обавља град Шабац ).

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА СЕ УПЛАЋУЈЕ на следећи начин :
Сврха дознаке: Републичка административна такса,
Жиро рачун број: 840-742221843-57,
Прималац: Буџет Републике Србије,
Позив на број: у кућицу уписати 97, а затим 92-099

ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА СЕ УПЛАЋУЈЕ на следећи начин :
Сврха дознаке: Локална административна такса,
Жиро рачун број:840-742241843-03,
Прималац: Буџет града Шапца,
Позив на број: у кућицу уписати 97, а затим 92-099

За захтев и информације e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org
Ближе информације могу се добити и на телефон 015/364-107.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Важећа лична карта или путна исправа (пасош)
- Доказ о уплати  републичке административне таксе
- Доказ о уплати локалне административне таксеКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете