Град Шабац

Пријава смрти и упис у матичну књигу умрлих


Назив услуге

Пријава смрти и упис у матичну књигу умрлих

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за општу управу - Одсек за управу и грађанска стања - Матична служба

Правни основ

Закон о матичним књигама

Опис

Пријава смрти и упис у матичну књигу је поступак којим се врши упис чињенице смрти лица преминулог у Републици Србији или иностранству, у матичну књигу  умрлих.

Где и како

Чињеница смрти се пријављује усмено на шалтеру Матичне службе или писмено, након чега се сачињава записник на прописаном обрасцу.

Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови породице с којима је умрли живео, а ако ових лица нема или нису у могућности да то учине, друга лица с којима је умрли живео или други чланови породице који су сазнали за смрт, односно лица у чијем је стану смрт наступила, а ако нема ни ових лица, чињеницу смрти дужно је да пријави лице које је прво за смрт сазнало.
Чињеница смрти мора се пријавити надлежном матичару у року од три дана од дана смрти, односно од дана налажења леша.

Ако је лице преминуло на територији Р Србије, чињеница смрти се уписује у матичну књигу умрлих матичног подручја у чијем саставу је насељено место где је смрт наступила.Ако није познато место где је смрт наступила, чињеница смрти уписује се у матичну књигу умрлих матичног подручја у чијем саставу је насељено место где је леш нађен.
Ако је лице преминуло у иностранству, чињеница смрти се уписује по месту последњег пребивалишта умрлог, а ако је последње пребивалиште непознато - по месту рођења.

Ако се чињеница смрти не може уписати у матичне књиге на описан начин због тога што је место рођења лица непознато или је место рођења у иностранству, уписују се у матичне књиге које се воде за матично подручје града Београда које одреди Скупштина града Београда.
 
НАПОМЕНА: Ослобођено плаћање таксе.

Ближе информације могу се добити  на телефон 015/364-110 или на e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org 

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Лична карта за преминуло лице
- Потврда о смрти 

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених за преминуло лице
- Извод из матичне књиге венчаних за преминуло лице
- Уверење о држављанству за преминуло лицеКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете