Град Шабац

Издавање уверења о издржавању за грађане који имају боравиште у иностранству


Назив услуге

Издавање уверења о издржавању за грађане који имају боравиште у иностранству

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за општу управу

Правни основ

Закон о општем управном поступку

Опис

Уверење о издржавању је документ којим грађани стичу одређена права у иностранству.

Где и како

Захтев за издавање Уверење о издржавању подноси се :

- лично, предајом захтева на Јединственом шалтеру Градскe управе града Шапца, сала 1,
- поштом, на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.

Документа из матичних књига , неопходна за поступање органа, за подносиоца без накнаде, прибавља по службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку.
ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА у износу од 600,00 дин. УПЛАЋУЈЕ СЕ на следећи начин :
Сврха дознаке: Локална административна такса,
Жиро рачун број: 840-742241843-03,
Прималац: Буџет града Шапца,
Позив на број: У кућицу уписати 97, а затим 92-099
Ближе информације могу се добити и на телефон 015/364-124 или на e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Лична карта
- Доказ о уплати локалне административне таксе
- Потврда послодавца о укупно исплаћеној заради за претходну годину за издржавано лице које је запослено

Прибавља орган по службеној дужности:

- Уверење о држављанству
- Потврда о редовном школовању за децу
- Извод из матичне књиге рођених за сва лица које подносилац захтева издржава
- Потврда Фонда ПИО о укупно исплаћеној пензији за претходну годину, односно доказ да издржавано  лице није корисник пензије
- Потврда Националне службе за запошљавање да је издржавано лице незапослено (за незапослене)Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете