Град Шабац

Издавање уверења о породичном стању


Назив услуге

Издавање уверења о породичном стању

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за општу управу

Правни основ

Закон о општем управном поступку

Опис

Уверење о породичном стању намењенo за употребу у иностранству.

Где и како

Уверење о породичном стању издаје се у канцеларији бр. 30 на I. спрату, Одељење за општу управу Градске управе Шабац, a захтев  се предаје на Јединственом шалтеру ГУ.

Изводе из матичних књига и уверење о пребивалишту орган прибавља по службеној дужности.
Локална административна такса за уверење о породичном стању износи 600,00 динара.
ЛОКАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА СЕ УПЛАЋУЈЕ на следећи начин :
Сврха дознаке: Локална административна такса,
Жиро рачун број: 840-742241843-03,
Прималац: Буџет града Шапца,
Позив на број: У кућицу уписати 97, а затим 92-099

Ближе информације могу се добити на телефон 015/364-124 или на e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Лична карта
- Доказ о уплати локалне административне таксе

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених за сва лица која живе у породичној заједници са подносиоцем захтева
- Извод из матичне књиге венчаних за брачног друга
- Доказ о пребивалиштву за сва лица која живе у породичној заједници са подносиоцем захтеваКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете