Град Шабац

Закључење брака


Назив услуге

Закључење брака

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за општу управу - Одсек за управу и грађанска стања - Матична служба

Правни основ

Породични закон

Опис

Закључењем брака омогућује се лицима супротног пола остваривање заједнице живота, уз испуњење законских услова и одсуство брачних сметњи за закључење брака.
Покреће се искључиво по захтеву странака.

Где и како

Захтев за закључење брака може се поднети  надлежном органу управе:

- лично у Матичној служби, уз обавезно присуство оба будућа брачна друга ради потписивања записника о закључењу брака.

Документе неопходне за поступање органа, за подносиоца без накнаде, прибавља по службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку.
Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити доказе о уплати.

За венчања радним данима, уплаћује се Републичка административна такса у износу од 320,00 динара .
За венчања викендом, уплаћује се Републичка административна такса у износу од 320,00 динара.

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА СЕ УПЛАЋУЈЕ на следећи начин :
Сврха дознаке: Републичка административна такса,
Жиро рачун број: 840-742221843-57,
Прималац: Буџет Републике Србије,
Позив на број: у кућицу уписати 97, а затим 92-099

Ближе информације могу се добити  на телефон 015/364-112 или на e-mail: maticnasluzbasabac@gmail.com  и odeljenjezaopstuupravu@sabac.org

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- важеће личне карте или пасош за младенце на увид
- доказ о уплати одговарајуће таксеКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете