Град Шабац

Признање очинства


Назив услуге

Признање очинства

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за општу управу - Одсек за управу и грађанска стања - Матичар

Правни основ

Закон о матичним књигама
Закон о општем управном поступку
Породични закон
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига

Опис

Признање очинства је поступак којим се омогућује оцу детета упис чињенице његовог очинства у матичну књигу детета, рођеног ван брака.
Поступак се покреће по захтеву странке.

Где и како

Захтев за признање очинства може се поднети  надлежном органу управе:

- лично у Матичној служби, уз обавезно присуство оба родитеља ради потписивања записника о признању очинства.
  
Документе неопходне за поступање органа, за подносиоца без накнаде, прибавља по службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку.

Републичка административна такса за захтев износи 320,00 динара.

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА СЕ УПЛАЋУЈЕ на следећи начин:
Сврха дознаке: Републичка административна такса,
Жиро рачун број: 840-742221843-57,
Прималац: Буџет Републике Србије,
Позив на број: у кућицу уписати 97, а затим 92-099
Ближе информације могу се добити и на телефон 015/364-112 или на e-mail: odeljenjezaopstuupravu@sabac.org

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Лична карта за оца детета на увид
- Лична карта за мајку детета на увид
- Пасош, за родитеља детета који није држављанин Републике Србије, на увид
- Извод из матичне књиге рођених за стране држављане, по принципу реципроцитета, тј. узајамности
- Изјава о одређивању личног имена детета
- Доказ о уплати републичке административне таксе

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених за оца детета
- Уверење о држављанству за оца детета, ако држављанство није уписано у изводу из МКР
- Уверење о држављанству за мајку детета, ако држављанство није уписано у изводу из МКР
- Извод из матичне књиге рођених за мајку детета

Оригинални обрасциКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете