Град Шабац

Признавање права ратном војном инвалиду на накнаду за време незапослености


Назив услуге

Признавање права ратном војном инвалиду на накнаду за време незапослености

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл. лист СРС"  бр.24/98) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Право на накнаду за време незапослености може остварити ратни војни инвалид од I до IV групе коме је то својство признато по основу оштећења организма задобијеног под околностима регулисаних Законом, као и у ратном заробљеништву у вези са тим околностима, под условом да није у радном односу, да нема приход од друге делатности и да је пријављен организацији надлежној за послове запошљавања.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за признавање права ратном војном инвалиду на накнаду за време незапослености се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
 
Прибавља орган по службеној дужности:

- Уверење о имовном стању Пореске управе
- Уверење о имовном стању Службе за катастар непокретности 
- Уверење Агенције за привредне регистре као доказ да ли ратни војни инвалид обавља привредну делатност
- Уверење Националне службе за запошљавање о незапослености
- Уверење Централног регистра за обавезно социјално осигурање да ли се врши уплата доприноса за обавезно социјално осигурање за ратног војног инвалида
- Уверење Републичког фонда за пензијско осигурање о томе да ли се за корисника уплаћују доприноси за ПИО 

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете