Град Шабац

Дечији додатак


Назив услуге

Дечији додатак

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл.лист СРС"  бр.16/02, 115/2005, 107/2009 и 104/2014) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Дечији додатак остварује један од родитеља (хранитеља и старатеља) који непосредно брине о детету, који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије и остварује право на заштиту преко Републичког фонда за здравствено осигурање, за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици, од дана поднетог захтева, под условима предвиђеним Законом о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“ бр. 16/02, 115/05 и 107/09).
Подносилац захтева поред својих података, доставља и податке осталих чланова домаћинства.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за остваривање права на дечији додатак се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-105

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија или очитана лична карта за све пунолетне чланове домаћинства
- Фотокопија оверене здравствене књижице за подносиоца захтева
- Потврда о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за све чланове заједничког домаћинства
- Потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста
- Доказ о поседовању односно непоседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног простора о којима се не води службена евиденција
- Акт о продужењу родитељског права
- Доказе на основу којих доказује статус самохраног родитеља (решење надлежног органа о проглашењу несталог лица умрлим, одлуку надлежног органа о вршењу родитељског права, доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице, потврду надлежног војног органа, потврду надлежног казнено-поправног завода)
- Докази о старатељсту или хранитељству
 
Прибавља орган по службеној дужности:

- Изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици
- Доказ о држављанству – уверење да је подносилац захтева држављанин Републике Србије
- Доказе о пребивалишту за све чланове заједничког домаћинства
- Доказе о поседовању односно непоседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног простора о којима се води службена евиденција
- Потврду о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког домаћинства

Корисни линкови

Град Шабац

Оригинални обрасциКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете