Град Шабац

Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју


Назив услуге

Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. лист СРС"  бр. 16/02, 115/2005, 107/2009 и 104/2014)
Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)
Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (“Сл.гласник РС” број 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 51/2010, 73/2010 и 27/11)

Опис

Захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања подноси:

1) установа социјалне заштите;
2) хранитељ, односно старатељ.

Захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју подноси:

1) родитељ;
2) установа социјалне заштите;
3) хранитељ, односно старатељ.

По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Акт установе социјалне заштите о смештају у установу, односно решење надлежног органа старатељства о смештају у хранитељску, односно старатељску породицу 
- Решење о оствареном праву на дечији додатак - за дете смештено у хранитељску, односно старатељску породицу 
- Потврду предшколске установе о упису детета 

Прибавља орган по службеној дужности:

- Мишљење интерресорне комисије 
- Решење о оствареном праву на дечији додатак - за дете које борави у редовној васпитној групи 
- Потврду предшколске установе о упису детета у посебну, односно редовну васпитну групу, са подацима у погледу дужине дневног боравка детета

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете