Град Шабац

Накнада трошкова интернатског смештаја ученика са сметњама у развоју


Назив услуге

Накнада трошкова интернатског смештаја ученика са сметњама у развоју

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл.Гласник РС” број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16) и Закон о општем управном поступку (“Сл.гласник РС” број 18/16)

Опис

Захтев за накнаду трошкова интернатског смештаја ученика са сметњама у развоју подноси родитељ, старатељ или хранитељ Одељењу за друштвене делатности у циљу признавања права на плаћени интернатски смештај.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за накнаду трошкова интернатског смештаја ученика са сметњама у развоју се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Изјаву о члановима заједничког домаћинства
- Изјаву да ће дете користити право које захтевом тражи 
- Уговор о смештају детета у дом са пратећом финансијском документацијом

Прибавља орган по службеној дужности:

- Потврду о пребивалишту за све чланове породице 
- Потврду школе о похађању наставе и Мишљење интерресорне комисије

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете