Град Шабац

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА УДАЉЕНОСТИ МАЊОЈ ОД 4 КМ ОД СЕДИШТА ШКОЛЕ


Назив услуге

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА УДАЉЕНОСТИ МАЊОЈ ОД 4 КМ ОД СЕДИШТА ШКОЛЕ

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” број 18/2016) и Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Шапца (“Сл. лист града Шапца” бр. 16/2018)

Опис

Право на бесплатан превоз за ученике основних школа на удаљености мањој од 4 км од седишта школе, могу остварити ученици који имају пребивалиште на територији града Шапца, под условом да је породица ученика корисник права на новчану социјалну помоћ или права на дечији додатак, да породица ученика не остварује приход већи од 8.000,00 РСД по члану породичног домаћинства, као и да не поседује или користи више од 3 хектара пољопривредног земљишта. Право на бесплатан превоз за ученике основних школа на удаљености мањој од 4 км од седишта школе, подразумева да ученици добијају месечну карту за аутобуски превоз и обезбеђује се ученицима за једну школску годину, у периоду док траје настава. По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за остваривање права на бесплатан превоз за ученике основних школа на удаљености мањој од 4 км од седишта школе се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-118

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Лична карта подносиоца захтева (на увид)
- Потврда о редовном школовању за  ученика за који се подноси захтев
- Доказ о укупним примањима домаћинства за све чланове домаћинства који остварују приходе (уговор о раду, потврда од послодавца, чек од пензије и сл.)
- Изјава о постојању кућне заједнице (оверена код Јавног бележника са два сведока)
- Изјава да је растојање између школе коју ученик похађа и места пребивалишта мања од 4 км
- Уколико је породица подносиоца захтева корисник права на дечији додатак или права на новчану социјалну помоћ, подносилац захтева је дужан да уз јасно попуњен захтев приложи само школску потврду за дете за које подноси захтев и оверену изјаву о растојању између места становања и похађања наставе

Прибавља орган по службеној дужности:

- Уверење о имовном стању Службе за катастар непокретности
- Уверење Националне службе за запошљавање за незапослене чланове домаћинства
- Решење о признатом праву на дечији додатак тј праву на новчану социјалну помоћ

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете