Град Шабац

Накнада зараде за време прородиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета


Назив услуге

Накнада зараде за време прородиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл.лист СРС" бр. 16/02, 115/2005, 107/2009 и 104/2014) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета подноси странка (мајка или отац, усвојитељ, хранитељ или старатељ детета када у складу са прописима о раду користи породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета) лично или преко послодавца градској управи.
Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета остварују запослени код правних и физичких лица и лица која самостално обављају делатност.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за остваривање накнаде зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-105

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Извештај о привременој спречености за рад – дознака
- Фотокопија/очитана здравствена књижица за мајку/оца
- Решење о праву на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детата (подноси послодавац)
- Потврда о висини основне зараде увећане за минули рад (подноси послодавац)
- Обрачун зарада за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство (подноси послодавац) 
- Изводи о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за 12 месеци кои претходе месецу у коме отпочиње одсуство (или изводи ПППД) – подноси послодавац
- Решење о привременом затварању радње, односно личне изјаве да у време одсуства неће обављати делатност  - за лица која самостално обављају делатности
- Уколико је отац подноси захтев за признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, уз наведене доказе подноси и један од следећих доказа: 1) уверење органа старатељства да је мајка напустила дете; 2) потврду установе о почетку и трајању издржавања казне затвора; 3) извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести или 4) решење којим је мајка лишена пословне способности; 5) решење којим је мајка лишена родитељског права;

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извештај да је дете мртворођено (доставља странка) а уколико дете умре пре истека породиљског одсуства орган прибавља извод из матичне књиге умрлих
- Решење о месечној основици на коју се плаћају доприноси за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одуство (за предузетнике)

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете