Град Шабац

Накнада зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета


Назив услуге

Накнада зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл.лист СРС" бр. 16/02, 115/2005, 107/2009 и 104/2014) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета подноси странка (мајка или отац, усвојитељ, хранитељ или старатељ детета када у складу са прописима о раду користи одсуство са рада ради посебне неге детета) лично или преко послодавца градској управи.
Право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета остварују запослени код правних и физичких лица и лица која самостално обављају делатност.
Право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета је мера усклађивања рада и родитељства запосленог чије дете због свог здравственог стања захтева посебну негу.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за остваривање накнаде зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-105

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Извештај о привременој спречености за рад – дознака
- Уговор о раду (доставља послодавац)
- Решење о праву на одсуство са рада ради посебне неге детета (доставља послодавац)
- Потврда о висини основне зараде (доставља послодавац)
- Обрачун зарада за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство (доставља послодавац)
- Изводи о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство (доставља послодавац)
- Лична изјава да у време одсуства неће обављати делатност  - за лица која самостaлно обављају делатност уколико не постоји Решење о привременом затварању радње које се прибавља по службеној дужности (доставља послодавац) 
- Уверење надлежног органа старатељства о чињеници смештаја детета у породицу односно о постојању статуса усвојитеља, хранитеља односно старатеља

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених - за сву децу
- Решење о месечној основици на коју се плаћају доприноси за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство - за лица која самостално обављају делатност
- Решење о привременом затварању радње, уколико није поднета  лична изјава да у време одсуства неће обављати делатност - за лица која самостaлно обављају делатност

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете