Град Шабац

Категоризација угоститељских објеката за смештај: куће, апартмани, собе и сеоска туристичка домаћинства


Назив услуге

Категоризација угоститељских објеката за смештај: куће, апартмани, собе и сеоска туристичка домаћинства

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за образовање, културу и спорт

Правни основ

Закон о туризму („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 99/11)
Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (,,Сл.гласник РС“ број 83/16 и 30/17)
Правилник о условима и начину обављања угоститељских делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству (,,Службени гласник РС“ број 41/10 и 48/12 – др. правилници)
Закон о општем управном поступку (,,Службени гласник РС“ број 18/16)

Опис

Захтев за разврставање угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство у категорију подноси угоститељ у писaнoj форми оригинала.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се издаје у року од 30 дана.

Где и како

Захтев и неопходна документација за категоризацију угоститељских објеката за смештај: куће, апартмани, собе и сеоска туристичка домаћинства се може поднети лично од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у шалтер сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-118

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Доказ о власништву подносе само физичка лица и само за објекте домаће радиности (кућа апартман, соба) (Уколико непокретност није укњижена прилаже се уговор о купопродаји или откупу стана, или уговор о поклону или решење о оставинској расправи и др. докази – оригинал или оригинал или оверена фотокопија која не сме бити старији од шест месеци; Уколико је непокретност укњижена, надлежни орган податке прибавља по службеној дужности) 
- Доказ о уплати административне таксе
- За физичко лице лекарско уверење о здравственој способности за обављање угоститељске делатности за физичко лицe које пружа угоститељске услуге и члановe домаћинства у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића, издато од овлашћене здравствене установе (Дом здравља - медицина рада) у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству
- Изјава о испуњености стандарда у категорије
- Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај 
- Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова (сеоска туристичка домаћинства) 

Прибавља орган по службеној дужности:

- Доказ о власништву ( Податке из Листа непокретности, а уколико је објекат у поступки легализације и податке да је за наведени објекат поднет захтев за легализацију од стране Секретаријата за легализацију
- за угоститеље правно лице Податке о привредном субјекту од Агенције за привредне регистре Републике Србије – АПР, податке из оснивачког акта или статута 

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете