Град Шабац

Конкурс ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање пројеката у култури као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури (за грађане)


Назив услуге

Конкурс ради прикупљања предлога за финансирање/суфинансирање пројеката у култури као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности

Правни основ

Закон о култури (“Сл.гласник РС” број 72/09, 13/16 и 30/16)

Опис

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, стручњаци у култури), као и други субјекти у култури.
Право учешћа на овом конкурсу немаjу: установе културе чиjи jе оснивач град Шабац, сходно члану 76. Закона о култури (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016)
Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених предлога у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се разматра сачини писмено образложење у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање пројекта.
Одлуку са изабраним пројектима и ододбреним финансијским средствима доноси Комисија, а резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страници града Шапца и на огласној табли Градске управе града Шапца.

Где и како

Захтев и неопходна документација за пријаву на конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, може се поднети сваког дана након расписаног Конкурса од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 са тачно наглашеном адресом.
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-118

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Изјава о партнерству (уколико постоје партнери на пројекту)
- Биографије стручног особља ангажованог на пројекту
- Фотокопију или очитану личну карту (уколико је подносилац предлога пројекта физичко лице)
- Фотокопију акта о регистрацији подносиоца пријаве и формалних партнера (уколико је подносилац предлога пројекта правно лице); 
- Фотокопију оснивачког акта (статута) подносиоца пријаве и формалних партнера; 
- Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише

Корисни линкови

Град Шабац

Оригинални обрасциКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете