Град Шабац

Породични додатак корисника породичне инвалиднине после смрти ратног војног инвалида корисника додатка за негу и помоћ


Назив услуге

Породични додатак корисника породичне инвалиднине после смрти ратног војног инвалида корисника додатка за негу и помоћ

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл.лист СРС" бр. 24/98) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Захтев за признавање права на породични додатак могу поднети материјално необезбеђени корисници породичне инвалиднине по основу смрти војног инвалида коме је припадао додатак за негу и помоћ од стране другог лица, ако они и чланови њиховог домаћинства немају редовних прихода, који по члану домаћинства прелазе износ 85% од додатка за негу и помоћ другог лица.
Родитељи имају право на породични додатак под истим условима, ако то право не користе чланови уже породице.
Сауживаоцима породичне инвалиднине припада један породични додатак.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за остваривање породичног додатка корисника породичне инвалиднине после смрти РВИ корисника додатка за негу и помоћ се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте за све пунолетне чланове домаћинства
- Оверена изјава са два сведока о постојању заједничког домаћинства
 
Прибавља орган по службеној дужности:

- Уверење Службе за катастар непокретности из места рођења и места пребивалишта за све чланове домаћинства.
- Уверење Пореске управе о имовном стању за све чланове домаћинства
- Уверење Реп. ПИО фонда о висини пензије у претходној години
- Уверење Реп. ПИО фонда о висини пензије о пријавама и одјавама на осигурање
- Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година
- Уверење Националне службе за запошљавање о незапослености
- Уверење Агенције за привредне регистре

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете