Град Шабац

Исхрана и смештај за време путовања и боравка у другом месту за војне инвалиде, кориснике породичне инвалиднине, цивилне инвалиде рата и чланове породиве цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата


Назив услуге

Исхрана и смештај за време путовања и боравка у другом месту за војне инвалиде, кориснике породичне инвалиднине, цивилне инвалиде рата и чланове породиве цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ( "Сл.лист СРС"  бр. 24/98)
Закон о правима цивилних инвалида рата (“Сл.гласник РС” бр. 52/96), Закон о општем управном поступку (“Сл.гласник РС” бр. 18/16)
Правилник о висини и условима коришћења накнаде за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту (“Сл.лист СРЈ” број 37/98)

Опис

Захтев за накнаду трошкова исхране и смештаја подноси војни инвалид и корисник породичне инвалиднине, лице које је поднело захтев за признавање својства војног инвалида или права на породичну инвалиднину, цивилни инвалид рата, чланови породице цивилних инвалида рата и чланови породице цивилних жртава рата.
Право на накнаду трошкова за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту имају војни инвалид и корисник породичне инвалиднине кад их надлежни орган упути или позове у друго место ради прегледа пред лекарском комисијом или за време путовања ради коришћења права на бањско и климатско лечење.
Право на накнаду трошкова за исхрану и смештај има и лице које је поднело захтев за признавање својства војног инвалида или права на породичну инвалиднину, ако му је коначним решењем признато то својство, односно право.
Цивилни инвалид рата може остварити право на накнаду трошкова за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту, под условима, у обиму, на начин и по поступку предвиђеном републичким прописима којима се уређује заштита ратних војних инвалида.
Чланови породице цивилних инвалида рата и чланови породице цивилних жртава рата могу остварити право на накнаду трошкова за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту под условима, у обиму, на начин и по поступку предвиђеном републичким прописима којима се уређује заштита чланова породица палих бораца и умрлих ратних војних инвалида, а у складу са Законом.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за остваривање права на исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту за војне инвалиде, кориснике породичне инвалиднине, цивилне инвалиде рата и чланове породице цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
- Позив надлежне лекарске комисије на преглед
 
Прибавља орган по службеној дужности:

- Решење о признавању својства војног инвалида, цивилног инвалида рата, корисника породичне инвалиднине, односно решење о признавању права на месечно новчано примање члану породице цивилног инвалида рата и цивилне жртве рата

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете