Град Шабац

Месечно новчано примање цивилних жртава рата, чланова њихових породица и учесника НОР-а


Назив услуге

Месечно новчано примање цивилних жртава рата, чланова њихових породица и учесника НОР-а

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Сл.лист СРС"  бр. 54/89 и "Сл.гласник РС" бр. 137/04), Закон о правима цивилних инвалида рата (" Сл.гласник РС" бр. 52/96) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Право на месечно новчано примање цивилиних жртава рата, чланова њихових породица и учесника НОР-а под одређеним условима могу остварити: материјално необезбеђени борци НОР-а, учесници ранијих ратова, војни инвалиди, корисници породичне инвалиднине и чланови породице умрлих бораца НОР-а и учесника ранијих ратова, ако испуњавају услове у погледу неспособности  за привређивање и имовинског цензуса.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за остваривање права на месечно новчано примање цивилних жртава рата, чланова њихових породица и учесника НОР-а се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фоткопија личне карте или извод чиповане личне карте за све пунолетне чланове домаћинства
- Оверена изјава са два сведока о кућној заједници
- Потврда о редовном школовању (за децу старију од 15 година)
- Решење о инвалидности/телесном оштећењу за децу кориснике породичне инвалиднине и децу умрлих бораца НОР-а и учесника ранијих ратова
- Докази о околностима смрти, погибије, нестанка (само за чланове породице цивилних жртава рата)

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених (за све чланове домаћинства)
- Уверење Службе за катастар непокретности из места рођења и места пребивалишта (за све чланове домаћинства)
- Уверење Пореске управе (за све чланове домаћинства)
- Уверење фонда ПИО о висини пензије у претходној години (за све чланове домаћинства који су корисници пензије)
- Уверење фонда ПИО о пријавама и одјавама на осигурање (за све чланове домаћинства)
- Уверење Националне службе за запошљавање (за све пунолетне чланове домаћинства)
- Уверење Агенције за привредне регистре за све пунолетне чланове домаћинства, као доказ да ли члан домаћинства обавља привредну делатност 
- Остале доказе у зависности од конкретног случаја

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете