Град Шабац

Породична инвалиднина после смрти војног инвалида и палог борца


Назив услуге

Породична инвалиднина после смрти војног инвалида и палог борца

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл.лист СРС"  бр. 24/98) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Право на породичну инвалиднину после смрти војног инвалида и палог борца под одређеним условимама могу остварити: чланови уже породице палог борца, чланови уже породице војног инвалида од I до VII групе, после његове смрти, и чланови уже породице лица које је погинуло или умрло од последица ране, повреде, озледе или болести задобијене под околностима из чл. 7. до 9. Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за остваривање права на породичну инвалиднину после смрти војног инвалида и палог борца се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
- Оверена изјава два сведока да брачни друг није засновао нову брачну или ванбрачну заједницу
- Уверење о околностима погибије члана породице
- Медицинска документација за дете палог борца које је неспособно за привређивање, као и за удову ако је неспособна за привређивање
- Потврду о редовном школовању и полагању испита, за децу старију од 15 година

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева и чланове уже породице
- Извод из матичне књиге венчаних за брачног друга
- Извод из матичне књиге умрлих за лице по основу кога се остварује право
- Извод из матичне књиге рођених за лице по основу кога се остварује право
- Уверење о држављанству за подносиоца захтева и чланове уже породице
- Уверење из казнене евиденције за подносиоца захтева и чланове породице
- Уверење о околностима погибије лица по основу кога се остварује право
- Уверење МУП, ако је у питању припадник МУП
- Потврду о редовном школовању и полагању испита, за децу старију од 15 година

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете