Град Шабац

Повећање процента инвалидитете војног инвалида и цивилног инвалида рата


Назив услуге

Повећање процента инвалидитете војног инвалида и цивилног инвалида рата

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл.лист СРС"  бр.24/98), Закон о правима цивилних инвалида рата (“Сл.гласник РС” бр.52/96) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Захтев за повећање процента инвалидитета може поднети војни инвалид и цивилни инвалид рата, код кога су наступиле промене које су од утицаја на права утврђена коначним решењем, по истеку две године од дана доношења коначног решења.
По поднетом захтеву, биће покренут поступак ако војни инвалид и цивилни инвалид рата учини вероватним да је настала промена од утицаја на утврђено право.
Сматра се да је учињено вероватним да је настала промена од утицаја на утврђено право, ако војни инвалид односно цивилни инвалид рата о томе поднесе налаз лекара специјалисте и ако посебна лекарска комисија од три члана лекара специјалиста, на основу тог налаза и друге медицинске документације, да мишљење да има основа да се преиспита утврђени проценат инвалидитета.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за повећање процента инвалидитета војног инвалида и цивилног инвалида рата се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Медицинска документација не старија од 6 месеци

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете