Град Шабац

Признавање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата


Назив услуге

Признавање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл. лист СРС"  бр. 24/98), Закон о правима цивилних инвалида рата (“Сл.гласник РС” бр. 52/96) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Ратни војни инвалид је лице које је задобило рану, повреду, озледу или болест услед ког је наступило оштећење његовог организма за најмање 20% и то: вршећи војне дужности или друге дужности за циљеве у рату или оружаној акцији за очување државне безбедности у миру; при вршењу војних дужности у страној земљи која је у оружаном сукобу ако га је на вршење тих дужности упутио надлежни војни орган у оквиру међународних обавеза Републике Србије; за време ратног заробљеништва у које је доспео као борац који је вршио војне дужности, у складу са Законом.
Мирнодопски војни инвалид је лице које је као војник на служењу војног рока, студент војне академије, ученик средње војне школе, слушалац школе за резервне официре и лице у резервном саставу, као и добровољац на војној дужности у војсци РС, у вршењу војне службе или дужности у вези са том службом: без своје кривице задобио рану, повреду или озледу због које је наступило оштећење организма најмање за 20%; задобио болест која је у узрочној вези са вршењем војне службе или дужности, због чега је наступило оштећење његовог организма најмање за 60%.
Мирнодопски војни инвалид је и држављанин Републике Србије који је задобио болест која је у узрочној вези са вршењем обавезне војне службе ван Републике Србије, које је држава преузела у оквиру међународних обавеза, па је због тога наступило оштећење његовог организма најмање за 50%.
Цивилни инвалид рата је лице код кога је наступило телесно оштећење од најмање 50% услед ране, повреде или озледе које су оставиле видне трагове, задобијене злостављањем или лишавањем слободе од стране непријатеља за време рата, извођења ратних операција, од заосталог ратног материјала или непријатељских диверзантских, односно терористичких акција. Цивилни инвалид рата се разврстава према степену телесног оштећења, на основу чега остварује права прописана законом у обиму, на начин и по поступку предвиђеном прописима којим се уређују права ратних војних инвалида.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за признавање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
- Уверење о околностима задобијања оштећења организма
- Медицинска документација из периода настанка оштећења организма и из периода подношења захтева
- Осталу документацију за сваки особен случај

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених
- Уверење о држављанству
- Уверење из казнене евиденције за подносиоца захтева да није осуђен правоснажном судском пресудом због учествовања у рату на страни окупатора или његових помагача, као и да није осуђен правоснажном судском пресудом за ратне злочине 
- Уверење Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, о околностима рањавања или повређивања подносиоца Захтева
- Обавештење о отпуштању из војне формације (за ратног војног инвалида и мирнодопског војног Инвалида)
- Потврда о времену проведеном у војној формацији (за ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида)

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете