Град Шабац

Потврђивање пројекта парцелације/препарцелације (за грађане) - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Потврђивање пројекта парцелације/препарцелације (за грађане) - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

Правни основ

Закон о планирању и изградњи ( " Сл. гласник РС '' бр.72/09/, 81/09 испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС,132/2014 и 145/2014 ).

Опис

Грађевинска парцела се формира деобом или спајањем целих или делова катастарских парцела, односно парцелацијом или препарцелацијом до минимума прописаног планским документом или 
правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу.

Где и како

Захтев за потврђивање Пројекта парцелације/препарцелације може се поднети  надлежном органу управе:

- Образац захтева може се одштампати, попунити и предати лично на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца или послати поштом на адресу Градска управа града Шапца, Ул. Господар Јевремова бр. 6

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити:

1.Пројекат парцелације/препарцелације и 
2.Доказ о уплаћеној Локалној административној такси,
на рачун  примаоца  840-742241843-03, бр.модела 97, позив.на број 92-099
Сврха : уплата локалне административне таксе
Прималац : буџет Града Шапца
Износ према тарифнику (http://sabac.rs/gradska-uprava/odeljenje-za-urbanizam/tarifnik-o-taksama-i-naknadama-225.htm).

Детаљније  информације су на самом обрасцу захтева, а могу се добити и на телефон: 015/345-263 и 345-264 или на e-mail:urbanizam@sabac.org.

Напомена:Такса се не плаћа у случајевима из члана 16.Одлуке о локалним административним таксама.

Корисни линкови

 Град Шабац


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете