Град Шабац

Борачки додатак


Назив услуге

Борачки додатак

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ( "Сл.лист СРС"  бр. 24/98) и Закон о општем управном поступку ( "Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Борачки додатак је право на додатак уз зараду остварену по основу радног односа, који може остварити борац са признатим својством ратног војног инвалида, док је у радном односу са пуним радним временом, ако му је износ месечне зараде мањи од износа просечне нето зараде у Републици Србији из претходног месеца, увећане за 30%.
Право на борачки додатак има и борац који, према налазу и мишљењу надлежне лекарске комисије, ради са скраћеним радним временом ако је војни инвалид или инвалид рада, односно жена која по прописима има право да ради са скраћеним радним временом због дојења или неговања детета.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за остваривање права на борачки додатак се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120 

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
- Оверена фотокопија Уговора о раду
- Потврда послодавца о висини зараде из претходног месеца
- Налаз и мишљење надлежне лекарске комисије о потреби рада са скраћеним радним временом 
- Решење о инвалидности, уколико је подносилац инвалид рада

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете