Град Шабац

Стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса


Назив услуге

Стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о енергетици (“Сл.гласник РС” бр. 145/14), Закон о општем управном поступку ( "Сл.гласник РС" бр.18/16) и Уредба о енергетски угроженом купцу (“Сл.гласник РС”, бр. 113/2015)

Опис

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса могу поднети физичка лица која живе у самачком домаћинству или у вишечланој породици уколико испуњавају услове прописане Законом о енергетици и Уредбом о енергетгски угроженом купцу.
Енергетски угрожен купац електричне енергије или природног гаса је купац из категорије домаћинства (самачко или вишечлана породица) које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, које троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са поменутом Уредбом.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте за све пунолетне чланове домаћинства
- Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства (чек од пензије, потврда послодавца о висини примања и др.)
- Доказ о правном основу коришћења непокретности (купопродајни уговор, уговор о закупу стана, оставинско решење и сл.) - само у случају из члана 6. став 3. Уредбе
- Последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас

Прибавља орган по службеној дужности:

- Доказ о пребивалишту и сродству за подносиоца захтева и чланове домаћинства (извод из матичне књиге рођених, уверење о пребивалишту, извод из матичне књиге венчаних, и други докази прописани законом којим се уређује општи управни поступак)
- Уверење надлежне филијале Националне службе за запошљавање за незапослено лице, односно корисника новчане накнаде по прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености
- Школска потврда за децу старију од 15 година (уверење надлежног органа за децу старију од 15 година да су на редовном школовању) 
- Доказ о приходима из Пореске управе о приходима подносиоца захтева или чланова домаћинства по основу самосталне делатности 
- Доказ надлежне Службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности; 
- Уверење управе јавних прихода из места пребивалишта и из места рођења, да ли поседује имовину која подлеже опорезивању

Уколико је подносилац захтева лице које је корисник права на новчану социјалну помоћ и/или дечијег додатка уз захтев доставља последњи рачун за електричну енергију/природни гас, а у захтеву је дужан означити да је корисник овог права обележавањем одговарајуће тачке прилога, на основу чега надлежни орган, уместо претходно наведених доказа, прибавља оверени препис акта којим је утврђено једно од ових права.

Корисни линкови

Град Шабац

Оригинални обрасциКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете