Град Шабац

Информација о обједињеној процедури (за грађане)


Назив услуге

Информација о обједињеној процедури (за грађане)

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Правни основ

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014)

Опис

Обједињена процедура представља скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова и обухвата: издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, измену аката која се прибављају у овој процедури, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију, као и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе.

Обједињена процедура, као нов поступак омогућава ефикасније издавање дозвола и прибављање сагласности неопходних у поступку изградње, доградње и реконструкције објеката, прописана је Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 132/2014), а почела је да се примењује од 1. марта 2015. године.

Од 01. јануара 2016. ступио је на снагу Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 113/2015 од 30.12.2015. године) којим је ближе прописан поступак спровођења Обједињене процедуре.

Где и како

Сви захтеви и сви поступци у оквиру Обједињене процедуре убудуће ће се обављати искључиво електронским путем кроз Централни информациони систем (ЦИС) који представља систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре и могуће му је приступити преко веб странице http://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/
Такође, достава поднесака, аката и документације у обједињеној процедури између подносиоца захтева и надлежног органа, као и између надлежног органа и ималаца јавних овлашћења обављаће се електронским путем кроз ЦИС.

Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом.
 
Обзиром на наведено, достава нових поднесака, аката и документације за све поступке у оквиру Обједињене процедуре више неће бити могуће преко јединственог шалтера Градске управе града Шапца – одељења за урбанизам, већ искључиво на начин на који је предвиђено Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Комплетно упутство за спровођење поступка обједињене процедуре може се видети на сајту http://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ 
а све информације од значаја за поступак спровођења обједињене процедуре као и одговоре на најчешће постављена питања у вези са одредбама Закона о планирању и изградњи, прописи и други документи релевантни за област грађевинарства могу се добити на адреси www.gradjevinskedozvole.rsКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете