Град Шабац

Промена података у легитимацији интерно расељеног лица


Назив услуге

Промена података у легитимацији интерно расељеног лица

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Захтев за промену података у легитимацији расељеног лица подноси расељено лице надлежном Повереништву за избеглице и миграције.
Повереништво за избеглице и миграције само прикупља документацију, комплетира предмет и прослеђује га Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије који одлучује о промени података.
Комплетиран захтев прослеђује се Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије, који у року од 30 дана одлучују о поднетом захтеву.

Где и како

Захтев и неопходна документација за промену података у легитимацији интерно расељеног лица се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопију личног документа (фотокопија личне карте, или уколико је лична карта биометријска потребно је приложити примерак очитане личне карте за лица која имају шеснаест и више година)
- Фотокопије легитимација расељених лица на име оба родитеља (уколико се захтев односи на лица старости до шеснаест година)
- Фотокопије личних карата на име оба родитеља, или уколико су личне карте биометријске потребно је приложити примерке очитаних личних карата (уколико се захтев односи на лица старости до шеснаест година)
- Фотокопија доказа везаног за измену података
- Две фотографије (25х32мм) за лица са 16 и више година

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге рођених за лица млађа од шеснаест година 
- Податак о пријави боравишта за сва лица на које се захтев односи

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете