Град Шабац

Издавање уверења о старости објекта (за грађане) - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења о старости објекта (за грађане) - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

Правни основ

Закон о општем управном поступку (“ Службени гласник РС ”, бр.33/97,31/01 и 30/10).

Опис

Уверења о старости објекта се издаје ради укњижбе објекта у РГЗ служба за катастар непокретности Шабац.Уверење се издаје на захтев инвеститора.

Где и како

Захтев за издавање уверења о старости објекта може се поднети  надлежном органу управе:

- Користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или  поседовање електронског сертификата;
- Преко сајта Града Шапца www.sabac.rs – избором еУправа - електронске услуге;
- Образац захтева може се одштампати, попунити и предати лично на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца или послати поштом на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр.6 

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити:                                                                                                     

1. Налаз и Мишљење судског вештака грађевинске струке                                                                                             
2.Доказ о уплаћеној Локалној административној такси,
на рачун  примаоца  840-742241843-03, бр.модела 97, позив.на број 92-099
Сврха : уплата локалне административне таксе
Прималац : буџет Града Шапца
Износ од  300,00 дин. на захтев и 300,00 дин. за издавање уверења.

Детаљније  информације су на самом обрасцу захтева, а могу се добити и на телефон: 015/345-263 и 345-264 или на e-mail:urbanizam@sabac.org.

Напомена:Такса се не плаћа у случајевима из члана 16.Одлуке о локалним административним таксама.

Корисни линкови

Град Шабац


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете