Град Шабац

Једнократна новчана помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица


Назив услуге

Једнократна новчана помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о избеглицама (“Сл. гласник РС” бр. 18/92, “Сл. лист СРЈ” бр. 42/02 и “Сл. Гласник РС” бр. 30/10) и Закон о општем управном поступку ( "Сл. гласник РС" бр.18/16)

Опис

Захтев за једнократну новчану помоћ могу поднети социјално угрожена избегла лица са важећим избегличким легитимацијама и интерно расељена лица.
Циљ доделе помоћи је тренутно побољшање материјалног стања најугроженијих породица.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а орган је дужан да реши предмет у року од 60 дана од објављивања јавног позива.

Где и како

Захтев и неопходна документација за доделу једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица се подноси Комисији за избор најугроженијих породица избеглих и интерно расељених лица, именованој од стране Градоначелника, а након спроведеног поступка избора јединица локалне самоуправе од стране Комесаријата за избеглице и миграције.
Комисија објављује јавни позив, који треба да траје најмање 15 дана и усваја правилник о раду и условима и критеријумима за избор корисника једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица.
Попуњен захтев са потребном документацијом подносиоци захтева предају у затвореној коверти на Јединственом шалтеру или Писарници Градске управе, са назнаком „Повереништву за избеглице и миграције - Захтев за доделу једнократне новчане помоћи – не отварати", у зависности од рока назначеним у јавном позиву.
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија легитимација ИРЛ за све чланове породичног домаћинства
- Фотокопија избегличке документације
- Доказ о примањима за све чланове породичног домаћинства која остварују приходе (за месец који претходи месецу подношења захтева или оверена лична изјава о незапослености) 
- Доказ о стамбеном статусу (неки доказ о власништву стамбеног објекта, а уколико је породица у статусу подстанара доставити фотокопију уговора о закупу или писмену изјаву станодавца) 
- Фотокопија медицинске документације о хроничним болестима која није старија од 12 месеци 
- За једнородитељске породице приложити: пресуду о разводу брака или пресуду о поверавању деце, или/и решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло, оверену изјаву да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање детета, а да други родитељ не учествује или недовољно учествује у издржавању детета, а да у међувремену није засновао брачну или ванбрачну заједницу 
- Мишљење Интерресорне комисије 
- За особе са инвалидитетом или телесним оштећењем доставити фотокопију решења о инвалидности или телесном оштећењу 


Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из МКУ за брачног друга 
- Извод из МКР деце без утврђеног очинства 
- Податак/потврду о редовном школовању – за децу која се школују
- Уверење НСЗ-а или Централног регистра обавезног социјалног осигурања – за чланове домаћинства која немају примања
- Уверење Центра за социјални рад да ли су подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства корисници новчане социјалне помоћи (само за интерно расељена лица)

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете