Град Шабац

Издавање дупликата легитимације интерно расељеног лица


Назив услуге

Издавање дупликата легитимације интерно расељеног лица

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о општем управном поступку ( "Сл. гласник РС" бр.18/16)

Опис

Захтев за издавање дупликата легитимације интерно расељеног лица може поднети интерно расељено лице у случају да је легитимација изгубљена или украдена.
Захтев са комплетираном документацијом се прослеђује Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије, а дупликат легитимација се уручује у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходна документација за издавање дупликата легитимације интерно расељеног лица се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопију личног документа (фотокопија личне карте, или уколико је лична карта биометријска потребно је приложити примерак очитане личне карте за лица која имају шеснаест и више година)
- Фотокопије легитимација расељених лица на име оба родитеља (уколико се захтев односи на лица старости до шеснаест година)
- Фотокопије личних карата на име оба родитеља, или уколико су личне карте биометријске потребно је приложити примерке очитаних личних карата (уколико се захтев односи на лица старости до шеснаест година)

Прибавља орган по службеној дужности:

- Потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације расељеног лица 
- Извод из матичне књиге рођених за лица млађа од шеснаест година 
- Уверење/Потврда о пријави боравишта за лице на које се захтев односи

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете