Град Шабац

Уговор о прибављању неизграђеног грађ.земљишта у јавну својину на основу споразума са власником земљишта (за грађане)


Назив услуге

Уговор о прибављању неизграђеног грађ.земљишта у јавну својину на основу споразума са власником земљишта (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа Града Шапца, Одељење за финансије, Имовинско правна служба.

Правни основ

Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/09,64/10,121/12,42/13 и 145/14)
Одлука о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину на основу споразума са власником земљишта ("Сл.лист града Шапца" бр.14/2015)

Опис

Закључује се Уговор о прибављању неиз.грађ.земљ. у јавну својину са власником земљишта и оверава код јавног бележника

Где и како

Образац захтева може се преузети са сајта града Шапца, Градска управа, Одељење за фонансије, Имовинско правна служба Обрасци и на Јединственом шалтеру.
На обрасцу је прописано која документација се прилаже и упутство за плаћање таксе.
Попуњен образац може се послати поштом адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 или предати на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Доказ о уплати административне таксе - Оригинал/оверена копија

Прибавља орган по службеној дужности:

- Копија плана
- Извод из листа непокретности
- Информација о локацијиКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете