Град Шабац

Решење о деекспропријацији (за грађане)


Назив услуге

Решење о деекспропријацији (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа Града Шапца, Одељење за финансије, Имовинско правна служба.

Правни основ

Закон о експропријацији ("Сл.гласник РС" бр.53/95, "Сл.лист СРЈ" бр.16/2001 и "Сл.гласник РС" бр.20/09, 55/13 и 106/16)

Опис

Поништај или измена решења о експропријацији по истеку рока од пет година од закључења споразума о накнади због непривођења земљишта планираној намени

Где и како

Образац захтева може се преузети са сајта града Шапца, Градска управа, Одељење за фонансије, Имовинско правна служба Обрасци и на Јединственом шалтеру.
На обрасцу је прописано која документација се прилаже и упутство за плаћање таксе.
Попуњен образац може се послати поштом адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 или предати на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Исправа о правном следбеништву (уколико ранији сопственик није у животу) - Оригинал/оверена копија
- Доказ о уплати административне таксе - Оригинал/оверена копија

Прибавља орган по службеној дужности:

- Копија плана
- Извод из листа непокретностиКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете