Град Шабац

Издавање решења о отуђењу или давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним оглашавањем (за грађане)


Назив услуге

Издавање решења о отуђењу или давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јавним оглашавањем (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа Града Шапца, Одељење за финансије, Имовинско правна служба.

Правни основ

Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/09,81/09,24/11,121,12,132/14,145/14) и Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта("Сл.лист града Шапца" бр.4/2015) 

Опис

Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп прикупљањем понуда јавним огласом по тржишним условима.

Где и како

Образац захтева може се преузети са сајта града Шапца, Градска управа, Одељење за фонансије, Имовинско правна служба Обрасци и на Јединственом шалтеру.
На обрасцу је прописано која документација се прилаже и упутство за плаћање таксе.
Попуњен образац може се послати поштом адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 или предати на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Доказ о уплати РАТ за подношење захтева - Оригинал

Прибавља орган по службеној дужности:

- Копија плана
- Лист непокретности
- Информација о локацијиКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете