Град Шабац

Издавање решења о одређивању земљишта за редовну употребу објекта (за грађане)


Назив услуге

Издавање решења о одређивању земљишта за редовну употребу објекта (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа Града Шапца, Одељење за финансије, Имовинско правна служба.

Правни основ

Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр.72/09,81/09,24/2011,132/2014 и 145/2014)

Опис

Решењем се одређује земљиште за редовну употребу објекта у случају када се земљиште и објекти налазе у својини различитих лица. Поступак се покреће по захтеву странке.

Где и како

Образац захтева може се преузети са сајта града Шапца, Градска управа, Одељење за фонансије, Имовинско правна служба Обрасци и на Јединственом шалтеру.
На обрасцу је прописано која документација се прилаже и упутство за плаћање таксе.
Попуњен образац може се послати поштом адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 или предати на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Основ стицања (уговор, решење...) - Оригинал/оверена копија
- Доказ о уплати административних такси и накнада - Оригинал/оверена копија

Прибавља орган по службеној дужности:

- Копија плана
- Извод из листа непокретности
- Обавештење органа надлежног за послове легализације да је утврдио могућност легализације (опционо)Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете