Град Шабац

Издавање решења о отуђењу или давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом (за грађане)


Назив услуге

Издавање решења о отуђењу или давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа Града Шапца, Одељење за финансије, Имовинско правна служба.

Правни основ

Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/09,81/09,24/11,121,12,132/14,145/14) и Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта("Сл.лист града Шапца" бр.4/2015)

Опис

Непосредна погодба спроводи се у следећим случајевима: изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и организација, исправке граница суседних кат.парцела, формирања грађ.парцеле у складу са чл.70 Закона о планирању и изградњи, отуђења из чл.99 став10. и 12. Закона о планирању и изградњи,односно давања у закуп из чл.86, споразумног давања земљишта ранијем власнику, отуђења неизграђеног грађ.земљишта у поступку враћања одузете имовине и размене грађевинског земљишта.

Где и како

Образац захтева може се преузети са сајта града Шапца, Градска управа, Одељење за фонансије, Имовинско правна служба Обрасци и на Јединственом шалтеру.
На обрасцу је прописано која документација се прилаже и упутство за плаћање таксе.
Попуњен образац може се послати поштом адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 или предати на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Исправа којим се доказује својство лица из чл. 100 ЗПИ - Оригинал/оверена копија
- Опционо - Оригинал/оверена копија:

а) Обавештење о могућности озакоњења
или
б) Решење о упису права својине на објекту у складу са
законом о посебним условима за упис права својине на
објект изграђеном без грађевинске дозволе
или
ц) доказ о поднетом захтеву за утврђивање
земљишта за редовну употребу објекта

- Доказ о уплати РАТ

Прибавља орган по службеној дужности:

- Копија плана
- Лист непокретности
- Информација о локацији

Оригинални обрасциКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете