Град Шабац

Решење о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду (за грађане)


Назив услуге

Решење о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту  уз накнаду (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа Града Шапца, Одељење за финансије, Имовинско правна служба.

Правни основ

Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду (“Сл.гласник РС” број 64/2015)

Опис

Решењем се врши претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту.
Поступак се покреће по захтеву странке.

Где и како

Образац захтева може се преузети са сајта Града Шапца - Градска управа, Одељење за финансије, Имовинско правна служба-Обрасци и на Јединственом шалтеру.
Попуњен образац може се послати поштом на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 или лично предати на Јединствени шалтер Градске управе града Шапца.
На обрасцу је прописано која документација се прилаже као и упутство за плаћање таксе.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Основ стицања права коришћења (уговор, закључак суда и др.) - Оригинал/оверена копија
- Извештај вештака грађевинске струке о трошковима прибављања права коришћења - Оригинал/оверена копија
- Налаз и мишљење вештака геодетске струке о површини земљишта испод објеката који нису предмет уписа у РГЗСКН (евентуално) - Оригинал/оверена копија
- Доказ о уплати административних такси - Оригинал/оверена копија

Прибавља орган по службеној дужности:

- Копија плана
- Потврда о пренумерацији/Уверење о историјату кат. парцелеКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете