Град Шабац

Издавање решења о експропријацији - административном преносу непокретности (за грађане)


Назив услуге

Издавање решења о експропријацији - административном преносу непокретности (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа Града Шапца, Одељење за финансије, Имовинско правна служба.

Правни основ

Закон о експропријацији ("Сл.гласник РС" бр.53/95, "Сл.лист СРЈ" бр.16/2001 и "Сл.гласник РС" бр.20/09, 55/13 и 106/16)

Опис

По утврђеном јавном интересу Владе РС спроводи се поступак експропријације/административног преноса непокретности  ради изградње објекта а у складу са важећим планским документом

Где и како

Образац захтева може се преузети са сајта града Шапца,Градска управа,Одељење за фонансије,имовинско правна служба Обрасци и на Јединственом шалтеру.
На обрасцу је прописано која документација се прилаже и упутство за плаћање таксе.
Попуњен образац може се послати поштом адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 или предати на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Решење Владе РС о утврђивању јавног интереса - Оригинал/оверена копија
- Доказ о уплати административних такси и накнада - Оригинал/оверена копија
- Банкарска гаранција/ потврда о обезбеђеним средствима у буџету корисника експропријације/ овлашћење/други инструмент обезбеђења плаћања накнаде - Оригинал/оверена копија

Прибавља орган по службеној дужности:

- Копија плана
- Извод/изводи из листа непокретности
- Информација о локацији

Оригинални обрасциКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете