Град Шабац

Уговор о откупу стана


Назив услуге

Уговор о откупу стана

Орган задужен за спровођење

Градска управа Града Шапца, Одељење за финансије, Имовинско правна служба.

Правни основ

Закон о становању и одржавању зграда ("Сл.гласник РС" бр.104/2016)

Опис

Закључује се Уговор о откупу стана који се оверава код јавног бележника. Уговор се закључује на захтев странке.

Где и како

Образац захтева може се преузети са сајта града Шапца,Градска управа, Одељење за фонансије, имовинско правна служба Обрасци и на Јединственом шалтеру.
На обрасцу је прописано која документација се прилаже и упутство за плаћање таксе.
Попуњен образац може се послати поштом адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 или предати на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Уговор о закупу стана (оригинал)
- Изјава да закупац стана, односно чланови породичног домаћинства немају у својини други одговарајући стан за то породично домаћинство (оригинал)
- Доказ о уплати локалне административне таксе (за захтев за откуп стана)(оригинал/оверена копија)

Прибавља орган по службеној дужности:

- Извод из матичне књиге венчаних
- Извод из листа непокретности

Оригинални обрасциКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете