Град Шабац

Издавање потврдe о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом (за физичка лица)


Назив услуге

Издавање потврдe о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом (за физичка лица)

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Правни основ

Прописи који уређују канцеларијско пословање органа државне управе;
- Закон о општем управном поступку („Сл.Гласник РС"бр. 18/16)
- Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС" бр. 43/03, 51/03-испр., 61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин.изн., 55/2012—усклађени дин.изн. 93/2012, 47/13, 57/2014, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16 и 61/17)
- Закон о управљању отпадом  ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/2010 и 14/2016),

Опис

Сврха поступка је доношење одговарајуће одлуке-потврдe о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом

Где и како

Захтева за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом може се поднети  надлежном органу управе:

- лично, предајом захтева на Јединственом шалтеру Градскe управе града Шапца, сала 1,
- поштом, на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.
-на писарници Одељења за инспекцијске и комунално стамбене послове, Улица Јанка Веселиновић број 20, канцеларија 14                         

Детаљније  информације су на самом обрасцу захтева, а могу се добити и на телефон: 015/345-700

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

Доказ о уплаћеној реп. админ. такси

Корисни линкови

Град Шабац Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете