Град Шабац

Давање сагласности стамбене комисије (за грађане)


Назив услуге

Давање сагласности стамбене комисије (за грађане)

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове

Правни основ

Одлука о становању ('Службени лист општине Шабац'', број 16/07 и ''Сл. лист града Шапца'', бр.28/10)

Опис

Одлуком о давању сагласности Стамбене Комисије се потврђује да је град Шабац сагласан са предузимањем одређених радњи на сукорисничкој парцели. 
Одлука се доноси на захтев странке.По пријему захтева са прилозима исти се обрађује а Стамбена Комисија доноси Одлуку у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева

Где и како

Захтев за давање сагласности са потребном документацијом може се поднети надлежном органу управе:

- лично сваког радног дана од 7:30 -15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру сала број 1
- путем поште на адресу Градске управе града Шапца, ул.Господар Јевремова 6
- Писарници Одељења за инспекцијске и комунално – стамбене послове, ул.Јанка Веселиновића 20, канцеларија 14.

Све информације су на обрасцу захтева а могу се добити и на телефон: 015/345-700.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте

Прибавља орган по службеној дужности:

- Локацијски услови или Извод из регулационог плана
- Препис листа непокретности
- Копија плана парцеле

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете