Град Шабац

Сагласност за обнављање уговора о закупу стана


Назив услуге

Сагласност за обнављање уговора о закупу стана

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове

Правни основ

Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС“ бр.104/2016)

Опис

Уговор о обнављању уговора о закупу стана је доказ да је закупац испунио услове за обнављање закупа на период од пет година.
Уговор се закључује на захтев странке. По пријему, захтев са прилозима се обрађује, доставља Стамбеној Комисији а по добијању сагласности закључује Анекс Уговора о закупу стана у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев за давање сагласности за обнављање уговора о закупу стана са потребном документацијом може се поднети надлежном органу управе:

- лично сваког радног дана од 7:30-15:30 часова у просторијама зграде  Градске управе, на Јединственом шалтеру сала број 1
- путем поште на адресу Градске управе града Шапца, ул. Господар Јевремова 6
- Писарници Одељења за инспекцијске и комунално – стамбене послове, ул.Јанка Веселиновића 20, канцеларија 14.

Све информације су на обрасцу захтева а могу се добити и на телефон: 015/345-700.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте
- доказ о стамбеној угрожености-стамбени статус
- уговор и други оверен документ о праву коришћења и праву својине, уговор о подстанарском односу, односно његовом изјавом да је подстанар и од када, овереном код суда, изјавом да нема стан односно породичну стамбену зграду, оверену код суда
- потврда органа управљања стамбеном зградом потписаном од овлашћеног лица и овереном печатом стамбене зграде
- признанице о уплаћеним комуналним услугама и другим документима којима се доказује присутност у коришћењу стана и сл.
- уговор о закупу стана
- Подаци о члановима породичног домаћинства (име, презиме, сродство и јединствени матични број (ЈМБГ)
- Фотокопија личне карте
- Оставинско решење
- Доказ о уплаћеној локалној административној такси

Прибавља орган по службеној дужности:

- пријава пребивалишта, односно боравка(увидом у личну карту)
- уверење управе јавних прихода да се не дужи са порезом на стан или породичну стамбену зграду

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете