Град Шабац

Издавање уверења о посебним деловима објекта (за грађане)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења о посебним деловима објекта (за грађане)

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

Правни основ

Закона о општем управном поступку  (“ Службени гласник РС ”, бр.18/16)

Опис

Уверења о посебним деловима објекта издаје се на основу Закона о општем управном поступку  (“ Службени гласник РС ”, бр.18/16)

Где и како

Потврда о спецификацији простора садржи податке о посебном делу зграде за који се подаци траже, а могу се односити на:
- површину;
- спратност;
- положај;
- собност;
- пројектантске ознаке;
- друге податке који се могу дати из техничке документације.

Уз захтев за издавање уверења о посебним деловима објекта на основу техничке документације подноси се,односно прибавља:
1. Доказ о уплаћеној Локалној административној такси,
на рачун  примаоца  840-742241843-03, бр.модела 97, позив.на број 92-099
Сврха : уплата локалне административне таксе
Прималац : буџет Града Шапца
Износ од  300,00 дин. на захтев и 300,00 дин. за издавање уверења.

Детаљније  информације су на самом обрасцу захтева, а могу се добити и на телефон: 015/345-263 и 345-264
или на e-mail:urbanizam@sabac.org.

НАПОМЕНА:
Такса се не плаћа у случајевима из члана 16.Одлуке о локалним административним таксама.

Корисни линкови

Град Шабац 


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете