Град Шабац

Издавање информације о локацији (за грађане) - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање информације о локацији (за грађане) - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

Правни основ

Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09/, 81/09 испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС,132/2014 и 145/2014 ).

Опис

Информација о локацији је акт који садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, односно на више катастарских парцела, на основу планског документа. Информација о локацији није обавезан акт и издаје се на захтев заинтересованог лица. 

Где и како

Захтев за издавање информације о локацији може се поднети  надлежном органу управе:
- Користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или  поседовање електронског сертификата;
- Преко сајта Града Шапца www.sabac.rs – избором еУправа - електронске услуге;
- Образац захтева може се одштампати, попунити и предати лично на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца или послати поштом на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити доказе о уплати.

1.Републичке административне таксе,
на рачун  примаоца  840-742221843-57, бр.модела 97, позив.на број 92-099
Сврха : Републичка административна такса
Прималац : Буџет Републике Србије
Износ од  2.730,00 дин.

Детаљније  информације су на самом обрасцу захтева, а могу се добити и на телефон: 015/345-263 и 345-264
или на e-mail:urbanizam@sabac.org.

Напомена:Такса се не плаћа у случајевима из члана 18. Закона о републичким административним таксама.

Корисни линкови

 Град Шабац


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете