Град Шабац

Издавање решења којим се одобрава обављање такси превоза на територији града Шапца


Назив услуге

Издавање решења којим се одобрава обављање такси превоза на територији града Шапца

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове
Група за саобраћајне послове

Правни основ

Закoн o прeвoзу путника у друмскoм саoбраћаjу («Сл. гласник РС» бр.68/2015)
Одлука о такси превозу на територији града Шапца («Сл.лист града Шапца» бр.29/2015 и 7/2017)

Опис

Решење којим се одобрава обављање такси превоза на територији града Шапца омогућава превознику да обавља такси превоз на територији Града Шапца.
Решење се издаје на захтев странке.

Где и како

Захтев за издавање решења којим се одобрава обављање такси превоза на територији града Шапца може се поднети надлежном органу управе:
 
- лично,сваког радног дана од 07:30-15:30 часова, предајом захтева на Јединственом шалтеру Градскe управе града Шапца, сала 1,
- поштом, на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6,
- на Писарници Одељења за инспекцијске  и комунално-стамбене послове, ул.Јанка Веселиновића бр.20, канцеларија 14.
 
Детаљније  информације су  на самом обрасцу захтева, а могу се добити и на телефон: 015/345-700.

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:
 
-Захтев
-Потписана изјава у вези начина увида (лично или преко органа), прибављања и обраде личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција који су неопходни у поступку одлучивања 
-Фотокопија личне карте
-Фотокопија возачке дозволе
-Фотокопију важећег лекарског уверења за професионалне возаче о здравственој способности
-Фотокопија овереног и потписаног образца од стране овлашћеног лица ПИО о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање (образац М)
-Фотокопија саобраћајне дозволе или потврде о регистрацији возила којом се доказује да је подносилац захтева власник или прималац лизинга путничког возила којим ће обављати такси превоз, које је регистровано са издатим регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи латинична слова TX на задње две позиције и које мора да испуњава услове прописане нормом “EURO 3”
-Важеће решење о прегледу такси возила 
-Доказ о уплаћеној локалној административној такси
 
Прибавља орган по службеној дужности:
 
-Уверење да подносиоцу захтева није изречена мера забране управљања моторним возилом „Б“ категорије
-Уверење да подносилац захтева није правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира
-Уверење да подносиоцу захтева правноснажном судском одлуком није забрањено обављање такси превоза, односно да подносиоцу захтева правноснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера забране обављања такси превоза

Корисни линкови

 Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете